دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

3

کمیته اجرائی

کمیته اجرایی پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن در کشاورزی و محیط زیست

نام

محل خدمتی

عبداله حسن زاده قورت تپه

مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی

سپیده حاتمی

مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی

پریسا ثنایی

مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی

حجت قلی زاده

موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

عباس مکرم

موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

مجتبی اسماعیلی

موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

هادی نیکزاد

موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه