دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

3

کمیته علمی

کمیته علمی پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر ان در کشاورزی و محیط زیست

دکتر عبداله حسن زاده قورت تپه

استادیار

مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی

دکتر حسن محمودزاده

دانشیار

مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی

دکتر جمال احمدآلی

استادیار

مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی

دکتر محمد رضایی

استادیار

مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی

دکتر محمد باقر خورشید

استادیار

مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی

دکتر خشنود علیزاده

استادیار

موسسه تحقیقات دیم

دکتر رسول پیرمحمدی

استاد

گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

دکتر امیر فیاض مقدم

دانشیار

دانشکده کشاورزی ارومیه

دکتر شهرام شاهرخی

استادیار

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دکتر علیرضا توکلی

استادیار

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر امیر رحیمی

استادیار

گروه گیاهان دارویی  دانشگاه ارومیه

دکتر احمد احمدی

استادیار

گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه

دکتر محمد بایبوردی

استادیار

مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی

دکتر یحیی رسول زاده

دانشیار

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه تبریز

دکتر رضا امیرنیا

دانشیار

گروه زراعت دانشگاه ارومیه

دکتر فاطمه رحمانی

دانشیار

گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه

دکتر لطفعلی ناصری

دانشیار

گروه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه

دکتر علی احسانی

استاد

دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر عبداله قاسمی پیربلوطی

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

دکتر علی عمارلو

استادیار

گروه بیوتکنولوژی پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان

دکتر جواد بهمنش

استاد

گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

دکتر محمدباقر رضایی

استاد

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر ولی الله مظفریان

دانشیار

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر صمد زارع

استاد

موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

دکتر  حسن حیدری

استاد

گروه علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه

دکتر  سجاد پیرسا

دانشیار

گروه صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

دکتر مهدی ایمانی

دانشیار

گروه علوم پایه دانشگاه ارومیه

دکتر  امیر توکمه چی

دانشیار

گروه میکروبیولوژی دانشگاه ارومیه

دکتر حسین نوری

استادیار

موسسه  آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر محمدجواد ارده

استادیار

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

دکتر جلیل شفق کلوانق

دانشیار

دانشکده کشاورزی تبریز

دکتر مهدی طاهری

دانشیار

مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

دکتر حسین دهقانی سانیج

دانشیار

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دکتر محمدباقر حسنپور اقدم

دانشیار

دانشگاه مراغه / دانشکده کشاورزی / گروه علوم باغبانی

دکتر سرور خرم دل

دانشیار

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین زینلی

دانشیار

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

دکتر سینا فلاح

استاد

گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر خدایار همتی

دانشیار

گروه علوم باغبانی دانشکده تولید گیاهی دانشگاه گرگان

دکتر رئوف سیدشریفی

استاد

گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر یعقوب راعی

استاد

گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه تبریز

دکتر غلامعلی اکبری

دانشیار

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران/ گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات

دکتر جهانگیر عباسی کوهپالکانی

استادیار

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر

دکتر بهزاد سرخی لله لو

استادیار

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر

دکتر مهدی غفاری

استادیار

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر

دکتر سعید مشکینی

دانشیار

گروه بهداشت و مواد غذایی دانشگاه ارومیه

دکتر مریم فروزان

استادیار

مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی