تمدید مهلت ارسال مقالات
1399/10/22

 

بنا بر تصمیم اتخاذ شده در دبیرخانه همایش مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 99.10.30 تمدید شد .