محل برگزاری همایش

همایش به صورت مجازی برگزار شده و اطلاع رسانی ها در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد.