محورهای کنفرانس
  • تنوع زیستی و گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض
  • حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست و منابع طبیعی
  • تنوع زیستی و بهداشت محیط
  • تنوع زیستی و مبارزه با آفات و امراض و بیماری ها در جوامع گیاهی، جانوری و انسانی
  • معماری و طراحی فضای سبز، باغ وحش، آکواریوم و ... و تنوع زیستی
  • تنوع زیستی و مدیریت کشاورزی
  • تنوع زیستی و اکوتوریسم
  • تنوع زیستی و تاثیر آن بر توسعه تجارت ملی و اقتصاد جوامع روستایی
  • تاثیر گونه های جدید دارویی، جانوری و گیاهی و فناوری های نو مانند بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی بر تنوع زیستی
  • بحران آب و تنوع زیستی (با تاکید بر دریاچه ارومیه)